حوزه های پژوهشی

حوزه های پژوهشی اعضای تمام وقت گروه:

 

دکتر محمودرضا جعفری

دارورسانی هدفدار-درمان سرطان با استفاده از نانوذرات- واکسن سرطان با استفاده از نانوذرات -درمان لیشمانیوز با استفاده از نانوذرات- واکسن لیشمانیوز با استفاده از نانوذرات- فرمولاسیون پپتید و پروتئین- ژن رسانی برپایه لیپوزوم

 

دکتر علی بدیعی

هدفمند کردن ارسال داروها یا واکسنها با استفاده از سامانه های ذره ای در ابعاد نانو

- فرمولاسیون پپتیدها و پروتئینها با استفاده از سامانه های ذره ای لیپیدی

- رساندن هدفمند دارو یا ژن با استفاده از سامانه ذره ای لیپید

ایمن سازی با استفاده از سیستم های دارورسانی لیپیدی (لیپوزوم، ایمونولیپوزوم، ویروزوم و...)، طراحی سیستم های لیپیدی هدفمند جهت رساندن دارو یا واکسن

 

دکتر لیلا عربی

دارورسانی هدفمند به بافت های توموری و ریزمحیط تومور با کمک لیپوزوم های هدفمند شده با آنتی بادی و لیگاندهای علیه مارکرهای سرطانی

جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی سرطانی

ایمونوتراپی سرطان

ژن رسانی با استفاده از وکتورهای غیرویروسی

 

دکتر سیده هدی علوی زاده

دارورسانی هدفمند به بافت سرطان با استفاده از نانوحامل های لیپیدی

دارورسانی به بافت های توموری با استفاده از لیپوزوم های پاسخ گو به محرک (لیپوزوم های حساس به دما)

فرمولاسیون نانوحامل های لیپیدی جهت تهیه واکسن علیه لشمانیوز پوستی