افتخارات و دستاوردهای گروه

ارائه چند محصول جدید به بازار دارویی بر مبنای فن آوری های جدید از جمله سینادوکسوزوم، سیناکورکومین و آمفولیش توسط آقای دکتر جعفری از دستاوردهای برجسته این گروه است. جناب آقای دکتر جعفری موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنيان "اکسيرنانوسينا" Exir Nano Sina Company (ENSC, http://exirnanosina.ir) هستند که در حال حاضر داروهاي سيناداکسوزوم (فرم ليپوزومي داکسوروبيسين براي درمان سرطان)  سيناآمفوليش (فرم نانوليپوزومي موضعي آمفوتريسين B براي درمان سالک) و سيناکورکومين (فرم نانوميسلي کورکومين ترکيب اصلي زردچوبه به عنوان آنتي اکسيدانت، ضد التهاب و پيشگيري کننده از سرطان) توليد مي کند. دانش فنی تولید این فرآوردهها توسط ایشان در مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابداع شده است و با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری توسط شرکت دانش بیان اکسیر نانو سینا به تولید انبوه رسیده است.

ایشان همچنین موفق به جذب گرنت بین المللی به شرح زیر شده اند: 

-Preparation to phase 1-2 trial of topical liposomal Amphotricine B for the treatment of anthroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) caused by Leishmania tropica

-From DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiatives) (68,800 Euros(

Patents:

1)         United States Patent Application Publication: 2015   Mahmoud Reza Jaafari, Ali Khamesipour,  TOPICAL LIPOSOMAL COMPOSITIONS FOR DELIVERING HYDROPHOBIC DRUGS AND METHODS PREPARING SAME, Publication Number: US 2015/0147382 A1; Pub. Date: May 28, 2015.

 

2)         United States Patent Application Publication 2015  Amirhossein Sahebkar, Ali Badiee, Mahmoud Reza Jaafari,  METHOD AND COMPOSITION FOR TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA AND OTHER DISEASES, Publication Number: US 2015/0147383 A1;  Pub. Date: May 28, 2015.

 

 

3)         United States Patent Application Publication: 2016   Mahmoud Reza Jaafari, Seyed Mahdi Rezayat Sorkhabadi, Javad Akhtari, TARGETING LIPOSOMAL COMPOSITION USING ANTI-HER2 AFFIBODY MOLECULES AND APPLICATIONS THEREOF IN CANCER TREATMENT, Publication Number: US 2016/0045614 A1; Pub. Date: Feb. 18, 2016.

 

4)         United States Patent Application Publication: 2016   Mahmoud Reza Jaafari, Fatemeh Ghaibi, Seyed Mahdi Rezayat Sorkhabadi, LIPOSOME COMPOSITION FOR CANCER TREATMENT, Publication Number: US 2016/0228365 A1; Pub. Date: Aug. 11, 2016.

 

5)         United States Patent Application Publication: 2017 Mahmoud Reza Jaafari, Shahrzad Amiri Darban, Ali Badiee, PEPTIDE-CONJUGATED LIPOSOME, Publication Number: US 2017/0027868 A1; Pub. Date: Feb. 2, 2017.

 

6)         United States Patent Application Publication: 2017 Mahmoud Reza Jaafari, Fatemeh Ghaibi, Seyed Mahdi Rezayat Sorkhabadi, POLYPHENOLIC COMPOUNDS ENCAPSULATED IN LONG CIRCULATING LIPOSOMES AND USE THEREOF, Publication Number: US 2017/0172921 A1; Pub. Date: Jun. 22, 2017.

 

7)         United States Patent Application Publication: 2017 Mahmoud Reza Jaafari, Masoumeh Zahmatkeshan, Seyed Mahdi Rezayat Sorkhabadi, CANCER-TARGETING BY ANTI-EGFR PEPTIDES AND APPLICATIONS THEREOF, Publication Number: US 2017/0183380 A1; Pub. Date: Jun. 29, 2017.

 

 

ثبت اختراع در داخل كشور توسط جناب آقای دکتر جعفری:

-تهیه فرم لیپوزومی دوکسوروبیسین برای انفوزیون وریدی: شماره و تاریخ ثبت اختراع 73920, 30/11/1390

-تهیه فرم لیپوزومی آمفوتریسین ب برای انفوزیون وریدی: شماره و تاریخ ثبت اختراع 73921, 30/11/1390

-فرمولاسیون و تولید نانومیسل های کورکومین برای مصرف خوراکی: شماره و تاریخ ثبت اختراع 83515, 18/5/1393

-نانولیپوزومهای دارای دوکسوروبیسین و هدفمند شده با RGD  پپتید حلقوی جهت هدف قرار دادن فعال سلولهای توموری و عروق بافت تومور: شماره و تاریخ ثبت اختراع87109, 11/8/1394

-درمان سرطان با استفاده از بورتزومیب محصور شده در لیپوزوم های دارای فسفاتیدیل گلیسرول 21/3/96

-فرمولاسیون فرآورده نانولیپوزومی حاوی کلسترل استر ترانسفر پپتید ( CETP ) به عنوان واکسن پیشگیری بیماری تصلب شرایین: شماره و تاریخ ثبت اختراع 92156, 19/02/1396