هیت علمی

 
   

 

   
   

اعضای هیئت علمی آموزشی تمام وقت :

دکتر محمودرضا جعفری

Ph.D فارماسیوتیکس، استاد

تلفن: 051-31801336

ایمیل:jafarimr[at]mums.ac.ir

CV

 

دکتر علی بدیعی

Ph.D فارماسیوتیکس، دانشیار

تلفن: 051-31801339

ایمیل:badieea[at]mums.ac.ir

CV

 

دکتر لیلا عربی

Ph.D نانوتکنولوژی دارویی، استادیار

تلفن: 051-31801320

ایمیل:arabil[at]mums.ac.ir

CV

 

دکتر سیده هدی علوی زاده

Ph.D نانوتکنولوژی دارویی، استادیار

تلفن: 051-31801334

ایمیل:alavizadehsh[at]mums.ac.ir

CV

 
   
   

هیئت علمی آموزشی نیمه وقت :

   
     

دکتر محمد رمضانی

Ph.D  بیوتکنولوژی دارویی، استاد

تلفن: 051-31801201

ایمیل:ranezanim[at]mums.ac.ir

CV

 

دکتر محسن تفقدی

Ph.D فارماسیوتیکس، استاد

تلفن: 051-31801337

ایمیل:tafaghodiM[at]mums.ac.ir

CV

 

دکتر شیوا  گل محمدزاده

Ph.D فارماسیوتیکس، دانشیار

تلفن: 051-31801323

ایمیل:golmohamadzadehSh[at]mums.ac.ir

CV

 

دکتر بیژن ملائکه نیکویی

Ph.D فارماسیوتیکس، استاد

تلفن: 051-31801325

ایمیل:malaekehB[at]mums.ac.ir

CV