رسالت

- توجه به نيازهاي امور آموزشي و پژوهشي در حوزه فناوری نانو

-انجام پژوهشهای بنیادی علوم نانو فناوری در راستای تولید علم

-انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز مرتبط با علوم نانو فناوری در زمینه صنعت، بهداشت و درمان

- فراهم نمودن محیط مناسب از لحاظ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی براي همکاری و جذب محققين جوان و برجسته در راستاي پژوهش هاي كاربردي، بنيادي و توسعه فن آوري

- سعي در تطابق با رشد سريع و جهاني علوم و تكنولوژي و ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات خارج از دانشگاه