دانشجویان

دانشجویان PhD:

دانشجویان:

نام و نام خانوادگی

ورودی

دکتر نفیسه امیری

90

دکتر اسما محمودی، دکتر فاطمه محمدپور, دکتر سارا نیکوفال, دکتر فریده شیعه زاده, دکتر لقا انصاری

91

دکتر مرضیه محمدی, دکتر مریم ابراهیمی نیک, دکتر حسن زارعی, دکتر  سمیرا نصیری زاده, دکتر زهره فیروزی

92

دکتر سارا شکوه صارمی, دکتر محمد مشرقی, دکتر سید حمید جلالیان حسینی, دکتر مهری بمانی نائینی, دکتر مریم کریمی

93

دکتر مهسا ظهیری, دکتر انیس عسکری زاده, دکتر الهه میرهادی, دکتر امین مهرابیان

94

دکتر نیلوفر رحیمان, دکتر رحیمه خوش خبر

95

دکتر سیده مریم حسینی خواه, دکتر لیلا فرهودی, دکتر ملیحه حسن نیا، دکتر فایزه دنگ کوب

96

 

 

 دانش آموختگان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

دکتر محمد یحیی حنفی بجد

88

2

دکتر زهرا سلماسی

88

3

دکتر لیلا عربی

88

4

دکتر سیده هدی علوی زاده

89

5

دکتر تامارا عاقبتی

88

6

دکتر شهرزاد امیری دربان

90