سرفصل ها و برنامه های آموزشی

 

برنامه آموزشی دوره تخصصي نانوتکنولوژی دارویی:

نانو زيست فناوري

نانوداروها و غشاء ها و سد هاي بيولوژيک

نانو فناوری دارویی

بيوفارماسي و فارماکوکينتيک پيشرفته

تکنیک های کشت سلولی و مولکولی

سيستم هاي اطلاع رساني پزشکي

بیولوژی سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک

مباني و کاربرد پليمرها در داروسازي

فیزیکال فارماسی نظری

سمينار

 

 

سر فصل دروس دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی و تعداد واحدها :

         تعداد کل واحدها :  44 واحد
         دروس اختصاصی اجباری : 18  واحد
         دروس اختصاصی اختیاری : 6 واحد از 30 واحد
         پایان نامه : 20 واحد

دروس اختصاصی اجباری دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

بیولوژی سلولی ملکولی پیشرفته

1

نانو بیومواد و نانو بیو ملکولها

1

نانو زیست فناوری

2

فیزیک و شیمی نانوذرات

1

کشت سلول و بافت

2

نانومدیسن : طراحی و فرمولاسیون

1

بیوفارماسی و فارماکوکینتیک پیشرفته

1

روشهای آنالیز میکروسکوپی نانو ذرات

2

سمینار 1

2

سمینار 2

2

پروژه

2

   

 

 

دروس اختصاصی اختیاری دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نانوبیومارکرها ، نانوبیوسنسور، نانوبیوماشینها ، نانوبیوکیتها

2

آنالیز سلولی ملکولی پیشرفته

2

محاسبات عددی پیشرفته

2

مهندسی پلیمر پیشرفته

2

نانوتیوبها ، نانوکریستالها و نانو فیلترها

2

ژن درمانی

2

مهندسی سلول و بافت

2

ایمونولوژی ملکولی پیشرفته

2

دینامیک بیوسیالات محاسباتی

2

بیولوژی محاسباتی پیشرفته

2

نانوتوکسیکولوژی

2

نانوبیوشیمی و نانوفارماکولوژی

2

نانوداروها و غشاءها و سدهای بیولوژیک

2

رادیوفارمسی و روشهای نشان دارسازی

2

زیست فناوری دارویی

2

جمع

30